City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

باغ شهر ايران؛ نام آشناي غريب براي شهروندان تبريزي (1395/03/29)

تبريز، روزگاري نه چندان دور به عنوان باغ شهر ايران معروف بود، ولي ديگر اين روزها از اين باغ شهر چيزي نمانده و يا به کلي به خاطر توسعه شهر از بين رفته، فقط نام اين باغ ها در تابلو هاي معابر عمومي، کوچه ها، شهرک ها، محلات و خيابان هاي شهر اولين ها بر جاي مانده است.
باغ شهر ايران؛ نام آشناي غريب براي شهروندان تبريزي

به گزارش بزنيم بيرون ، در حال حاضر تبريز به عنوان يکي از قطب هاي مهم صنعت کشورمان به حساب مي‌آيد و صنايع مهمي چون نيروگاه حرارتي، پالايشگاه، مجتمع پتروشيمي، ماشين سازي، تراکتورسازي و ... را در خود جاي داده، که به خاطر وجود همين صنايع، امروزه اين شهر به عنوان دومين شهر آلوده ايران مطرح است و از اين رو ضروري است، مسئولان و متوليان اين امر و به ويژه دستگاه هاي ذي ربط به توسعه متوازن فضاي سبز بيش از اينها توجه کنند.

* باغ شهر ايران؛ نام آشناي غريب براي شهروندان تبريزي

به سخن ديگر، امروزه نقش و اهميت فضاهاي باز و سبز در محيط زيست و کيفيت زندگي بر کسي پوشيده نيست. به هر حال، امروزه جامعه شناسان، روانشناسان و پزشکان در مورد توسعه پايدار فضاي سبز شهري بر اين باور هستند؛ توسعه فضاي سبز شهري، علاوه بر تامين بهداشت جو و محيط مکان هاي مسکوني، نقش مثبتي در سلامتي شهروندان، بر عهده دارند که از مهمترين آن مي توان به تاثيرات آن بر زندگي شهروندان اشاره کرد که هر روز ساعاتي را براي گذراندن اوقات فراغت خود در اين گونه فضاها مي گذرانند.

به بيان ديگر، توسعه عناصري از شهر چون فضاهاي سبز شهري که وجود و گسترش و توسعه کمي و کيفي آن نويدبخش توسعه پايدار شهر خواهد بود، بايد بر اساس برنامه هايي جامع و به صورت ساختاري و آينده نگر و بر پايه چشم انداز و سناريوهايي متناسب با وضعيت موجود و شرايط توسعه فيزيکي و اجتماعي و اقتصادي و زيست محيطي شهر باشد. تا با در دسترس بودن آن براي تمامي شهروندان، ضمن برآورده ساختن نيازهاي فعلي جامعه شهري از جهت بهره مندي از انواع فضاهاي سبز شهري، باعث افزايش بازده اکولوژيکي اين فضاها جهت تسهيل و افزايش کيفيت زندگي شهري  شود.

* توسعه فضاي سبز پايدار؛ حلقه گمشده مديريت شهري

راضيه تيموري، پژوهشگر و دانش آموخته دانشگاه تبريز در اين ارتباط در رساله دکتري خود با عنوان« الگوسازي ساختار اکولوژيکي توسعه فضاي سبز شهري با رويکرد آينده پژوهي» به مطالعه موردي کلانشهر تبريز پرداخته که در اين زمينه معتقد است: نتايج بررسي ها در سه دهه اخير بيانگر آنست که افزايش سريع جمعيت و ديد اقتصادي به زمين، گسترش بيشتر منطقه کلانشهري تبريز در اراضي غيرمستعد و تخريب اراضي زراعي و باغي را باعث شده است. و گسترش شهر تبريز در دهه هاي گذشته بر گسترش رو به پيرامون و رشد افقي شهر استوار بوده است.

وي در ادامه با اشاره به اينکه بر اساس نتايج حاصل از بررسي ها نشانگر اين است که 45 درصد از توسعه شهري در تبريز در فاصله زماني 1363 تا 1390 به صورت توسعه پراکنده افقي بوده است، مي افزايد:  توسعه و گستر شهرها به پيرامون نه تنها مشکلات زيست محيطي را براي محدوده شهر و منطقه شهري به بار مي آورد، بلکه باعث بروز مشکلات اقتصادي در احداث زيرساختهاي شهري و همچنين عدم توجه به بهسازي و نوسازي بافتهاي موجود و نتيجتاً توسعه ناهمگون شهري مي گردد. بنابراين توجه به رشد و توسعه درونزاي شهري و استفاده از بافتهاي ناکارآمد موجود براي توسعه آتي شهر مي تواند تا حدودي مشکلات گسترش به پيرامون را کاسته و انتظام فضايي شهري را از طريق بهسازي و توسعه مجدد بافتهاي شهري به بار آورد.

* در به در به دنبال توسعه پايدار فضاي سبز

به گفته وي، همچنين بررسي ها بيانگر آنست که از سال 1382 تا 1390 از 2269.9 هکتار زيربناي پروانه هاي صادره، 22.6 درصد را منطقه 2 و 17.8 درصد را منطقه 5 به خود اختصاص داده اند. يعني درواقع 40.4 درصد از گسترش شهري در اين 9 سال مربوط به منطقه شرقي، جنوب شرقي و شمال شرقي شهر است که نشانگر تداوم گسترش شهري به پيرامون شهر است و از طرفي، مناطق پر کلانشهر تبريز، که شامل مناطقي است که بخش اعظم آن به زيرساخت و ساز رفته و از تراکم جمعيتي بالايي برخوردار هستند. اين محدوده، مناطق 1،2،3،4،5 و 6 را در برمي گيرد که عمدتاً مسکوني بوده و از لحاظ برخورداري از خدمات شهري وضعيت نامناسبي داشته و کمبود سرانه اي معادل 9.23 مترمربع در اين مناطق به چشم مي خورند.

اين پژوهشگر رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري اضافه مي کند: بيشترين کمبود خدماتي در اين مناطق، مربوط به فضاي سبز است. در اين مناطق حدود 1265 هکتار زمين براي جبران کمبود خدمات شهري مورد نياز مي باشد. روند برخورد با فضاهاي سبز طي سالهاي اخير برخورد تخريبي و تغيير کاربري اراضي از باغات و فضاهاي سبز به ساير کاربريها بوده است. و اکثريت اين تخريب و تغيير کاربري ها توسط مديريت شهري و در قالب طرحهاي توسعه شهري و بالاخص کميسيون ماده 5 شده است.

* تبريزي ها، چشم انتظار احياي کوچه باغ هاي محلات خويش

تيموري يادآور مي شود: در حال حاضر بر اساس آمار سازمان پارکها و فضاي سبز تبريز، سرانه کلي فضاي سبز شهري در کلانشهر تبريز 8.9 متر مربع است، که با احتساب فضاهاي سبز خارج محدوده، 15.75 متر مربع مي باشد. همچنين سرانه معيار بر اساس طرح جامع تبريز و مصوب شواي عالي معماري و شهرسازي 9 متر مربع مي باشد. بنابراين با اين وجود سرانه معيار در شهر تبريز محقق شده است ولي به دليل توسعه پيراموني و خارج از محدوده شهر فضاهاي سبز، عملا اکثريت شهروندان به ويژه بافت پر شهري  به اين فضاها دسترسي ندارند، لذا کارآيي اکولوژيکي و اجتماعي فضاهاي سبز در سطح پايين مي باشد.

محمدصادق پورمهدي، معاون عمراني استاندار آذربايجان‌شرقي نيز در اين زمينه با تاکيد براينکه بايد به توسعه متوازن فضاي سبز در شهرها توجه کرد و طوري نباشد که بخشي از شهر فضاي سبز داشته باشد و بخش ديگر آن خالي و خشک به نظر رسد، بر اين باور است: روزگاري به تبريز باغ‌شهر مي‌گفتند، ولي امروزه اکثر باغات از بين رفته است ضمن آنکه در اطراف تبريز و شهرهاي ديگر استان باغات زيادي احداث شده است که اين امر هم يکي از عوامل کمبود آب است.

* احياي کوچه‌باغ‌هاي محلات شهر اولين ها چرا و چگونه

شهرام دبيري، رئيس شوراي شهر تبريز نيز با اشاره به وضعيت فعلي فضاي سبز تبريز بر اين باور است: تحولي چشمگير در زمينه فضاي سبز تبريز رخ داده و خوشبختانه اين رويکرد با رضايتمندي شهروندان نيز همراه شده است.

او در ادامه مي افزايد: امسال از لحاظ طراحي هاي فضاي سبز و گل آرايي شاهد نمونه هايي جديد در سطح تبريز هستيم که نشان از تحول و برگي جديد در دفتر فضاي سبز شهرمان است.

* کمبود سرانه سبز در باغ شهر ايران؛ چه بايد کرد؟

محمدحسين حسن زاده ، مديرعامل سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري تبريز، نيز در اين ارتباط با تاکيد بر اينکه شعار اين سازمان در سال جاري زيباسازي و فضاي سبز براي تامين نيازهاي آيندگان است مي گويد: متاسفانه در دهه‌هاي اخير مديريت فضاي سبز شهر تبريز، بر اساس سلايق و تجربيات پيش رفته است؛ اين سلايق هر چند در پاره‌اي اوقات، ارزشمند نيز بوده اما بر اساس يک برنامه‌ريزي مدون، پيش نرفته است.

وي اضافه مي کند: با نظارت، کنترل و حفظ اصولي درختان و فضاي سبز شهري و با استفاده از نيروهاي مجرب در حفظ و نگهداري فضاي سبز، در تلاشيم گامي در جهت توسعه فضاي سبز و تغيير منظر شهري برداريم.

محمد ابراهيم رمضاني، معاون برنامه ريزي و توسعه شهردار تبريز هم با تاکيد بر اينکه رابطه تنگاتنگ مردم با فضاي سبز به عنوان بخشي از کالبد و بافت شهرها است، مي افزايد: با آموزش روش هاي حفظ و نگهداري فضاي سبز شهري به شهروندان و فرهنگ سازي، مي توان در ارتقاي محيط شهري اقدامات قابل توجهي انجام داد.

* زندگي در محدوده خط قرمزها

جالب تر آنکه فضاي سبز به عنوان جزيي از بافت شهرها و نيز بخشي از خدمات شهري داراي ضرورت است و نمي تواند جدا از نيازهاي جامعه شهري باشد؛ از اين رو، فضاي سبز بايد از نظر کمي و کيفي متناسب با حجم فيزيکي شهر (ساختمانها، خيابان ها و جاده ها) و نيازهاي جامعه (از لحاظ رواني، گذران اوقات فراغت و نيازهاي بهداشتي) و با توجه به شرايط اکولوژيکي شهر و روند گسترش آتي آن توسعه يابد، و نيز در دسترس تمامي شهروندان قرار گيرد تا بتواند به عنوان فضاي سبزي فعال، بازدهي زيست محيطي مستمري داشته باشد.

در راستاي توسعه بهنيه فضاي سبز در سطح کلانشهرها، توجه به آينده و برنامه ريزي بر پايه وضع موجود و تداوم آن در زمان هاي آينده امري مهم مي نمايد. در کل موضوع آينده و شناخت بلندمدت آن در انواع برنامه ريزي هاي شهري از اهميت فراواني برخوردار است. از جمله الزامات و مقدمات توسعه، دوام  و حضور آن در جهان آينده است.

 آنچه در اين زمينه اهميت دارد اينکه، هنوز سوالات بي شماري در اين خصوص مطرح است و اينکه کارشناسان و مسئولان و در اين ميان دستگاه هاي متولي چه نسخه اي را براي توسعه متوازن فضاي سبز شهر اولين ها و در راس آنها احياي باغ شهر ايران پيچيدند؟ که به يقيين مي توان آن را در قاب آينده شهر تبريز مشاهده کرد.


منبع : خبرگزاري ايسنا

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذاریدتگ ها